Hoàng Ngọc Bảo

Quản lý Hỗ trợ TM

Nguyễn Huyền Trang

Hỗ trợ thương mại - INB

Nguyễn Trọng Thanh

PGĐ Kinh doanh TISD

Nguyễn Tuấn Anh

Quản lý Giải pháp kỹ thuật-TSM

Trần Linh Thuận

P GĐ Tài chính QT

Trần Nam Hải

CEO